Согласование проектов в самоуправлениях

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dienos įsigaliojo nauja reklamos įstatymo redakcija, kurioje numatyta sugriežtinta atsakomybė už iškabas, pakabintas neturint leidimo iš savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų.
Nuoroda į įstatymo redakciją:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2

Visas reklamines iškabas būtina suderinti su institucijomis prieš jų montavimą.

Teisės aktais nustatyta, kad Lietuvoje visi užrašai turi būti pateikiami taisyklinga valstybine lietuvių kalba, išskyrus tam tikrus iš anksto suderintus atvejus. Atliekame visas paslaugas nuo projekto parengimo iki galutinio suderinimo.

Derinimo byloje būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos
 • Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas
 • Pastatą eksploatuojančios organizacijos (bendrijos) leidimas
 • Statinio ar sklypo bendraturčių raštiški sutikimai
 • Įmonės registravimo pažymėjimo, arba verslo liudijimo (patvirtinta kopija)
 • Ženklo arba logotipo registravimo liudijimas, jei ženklas registruotas (kopija)
 • Pririšimo brėžinys ant situacijos ir požeminių tinklų topografinio plano
 • Įrenginio projekcijos, eskizai
 • Vizualizacija su įkomponuotu statiniu, įrenginiu aplinkoje

Užsakovas, norėdamas gauti išorinės reklamos įrengimo leidimą, turi pateikti šiuos dokumentus mūsų įmonei:

 • Įmonės registravimo pažymėjimą
 • Pažymą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (savininkų sąrašą pagal nurodytą adresą) Užsakyti galite internetu: http://www.registrucentras.lt/epas/darbasForm.do?tipas=9  (Būtina pažymėti pastabose — «reikalingas savininkų sąrašas pagal nurodytą adresą»)
 • Logotipo registravimo pažymėjimą
 • Įgaliojimą mūsų įmonei derinti išorinės reklamos projektą miesto savivaldybėje
 • Jei patalpos nuomojamos — patalpų savininko sutikimą ant reklamos projekto bei nuomos sutarties kopiją (sumos gali būti paslėptos).
 • Pastato bendraturčių sutikimus 51% arba bendrijos pirmininko sutikimą.

LOGOTIPO PATENTAVIMAS

Užsakovui pageidaujant surenkame parašus iš pastato savininkų, bei išimame logotipo patentavimo pažymėjimą iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro.

Reikalingos dokumentų kopijos, įmonės registravimo pažymėjimo kopiją patvirtinkite.С 1 сентября 2013 г. вступила в силу новая редакция Закона о рекламе, в которой предусматривается ужесточенная ответственность за вывески, размещенные без разрешения самоуправлений и иных ответственных институций. Ссылка на редакцию закона: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2
Все рекламные вывески следует согласовывать с институциями перед тем, как их устанавливать.

Заказчик, желающий получить разрешение на оборудование наружной рекламы, должен предоставить нашему предприятию следующие документы:
• Удостоверение регистрации предприятия
• Справку о постройках, зарегистрированных в Регистре недвижимого имущества (перечень владельцев по указанному адресу), можете заказать по интернету:
(Следует пометить в примечаниях — «необходим перечень владельцев по указанному адресу»)
• Удостоверение регистрации логотипа
• Доверенность нашему предприятию на согласование в городском самоуправлении проекта наружной рекламы
• Если помещение арендуется – согласие владельца помещения на проекте рекламы, а также копию договора об аренде (суммы могут не указываться).
• Согласия 51% совладельцев здания или согласие председателя товарищества.

По желанию Заказчика собираем подписи владельцев здания.
Необходимы копии документов, копию удостоверения регистрации предприятия заверьте.