Projektų derinimas savivaldybėje

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dienos įsigaliojo nauja reklamos įstatymo redakcija, kurioje numatyta sugriežtinta atsakomybė už iškabas, pakabintas neturint leidimo iš savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų.
Nuoroda į įstatymo redakciją:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2

Visas reklamines iškabas būtina suderinti su institucijomis prieš jų montavimą.

Teisės aktais nustatyta, kad Lietuvoje visi užrašai turi būti pateikiami taisyklinga valstybine lietuvių kalba, išskyrus tam tikrus iš anksto suderintus atvejus. Atliekame visas paslaugas nuo projekto parengimo iki galutinio suderinimo.

Derinimo byloje būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos
 • Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas
 • Pastatą eksploatuojančios organizacijos (bendrijos) leidimas
 • Statinio ar sklypo bendraturčių raštiški sutikimai
 • Įmonės registravimo pažymėjimo, arba verslo liudijimo (patvirtinta kopija)
 • Ženklo arba logotipo registravimo liudijimas, jei ženklas registruotas (kopija)
 • Pririšimo brėžinys ant situacijos ir požeminių tinklų topografinio plano
 • Įrenginio projekcijos, eskizai
 • Vizualizacija su įkomponuotu statiniu, įrenginiu aplinkoje

Užsakovas, norėdamas gauti išorinės reklamos įrengimo leidimą, turi pateikti šiuos dokumentus mūsų įmonei:

 • Įmonės registravimo pažymėjimą
 • Pažymą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (savininkų sąrašą pagal nurodytą adresą) Užsakyti galite internetu: http://www.registrucentras.lt/epas/darbasForm.do?tipas=9  (Būtina pažymėti pastabose – „reikalingas savininkų sąrašas pagal nurodytą adresą”)
 • Logotipo registravimo pažymėjimą
 • Įgaliojimą mūsų įmonei derinti išorinės reklamos projektą miesto savivaldybėje
 • Jei patalpos nuomojamos – patalpų savininko sutikimą ant reklamos projekto bei nuomos sutarties kopiją (sumos gali būti paslėptos).
 • Pastato bendraturčių sutikimus 51% arba bendrijos pirmininko sutikimą.

LOGOTIPO PATENTAVIMAS

Užsakovui pageidaujant surenkame parašus iš pastato savininkų, bei išimame logotipo patentavimo pažymėjimą iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro.

Reikalingos dokumentų kopijos, įmonės registravimo pažymėjimo kopiją patvirtinkite.