Project coordination at municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dienos įsigaliojo nauja reklamos įstatymo redakcija, kurioje numatyta sugriežtinta atsakomybė už iškabas, pakabintas neturint leidimo iš savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų.
Nuoroda į įstatymo redakciją:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2

Visas reklamines iškabas būtina suderinti su institucijomis prieš jų montavimą.

Teisės aktais nustatyta, kad Lietuvoje visi užrašai turi būti pateikiami taisyklinga valstybine lietuvių kalba, išskyrus tam tikrus iš anksto suderintus atvejus. Atliekame visas paslaugas nuo projekto parengimo iki galutinio suderinimo.

Derinimo byloje būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos
 • Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas
 • Pastatą eksploatuojančios organizacijos (bendrijos) leidimas
 • Statinio ar sklypo bendraturčių raštiški sutikimai
 • Įmonės registravimo pažymėjimo, arba verslo liudijimo (patvirtinta kopija)
 • Ženklo arba logotipo registravimo liudijimas, jei ženklas registruotas (kopija)
 • Pririšimo brėžinys ant situacijos ir požeminių tinklų topografinio plano
 • Įrenginio projekcijos, eskizai
 • Vizualizacija su įkomponuotu statiniu, įrenginiu aplinkoje

Užsakovas, norėdamas gauti išorinės reklamos įrengimo leidimą, turi pateikti šiuos dokumentus mūsų įmonei:

 • Įmonės registravimo pažymėjimą
 • Pažymą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (savininkų sąrašą pagal nurodytą adresą) Užsakyti galite internetu: http://www.registrucentras.lt/epas/darbasForm.do?tipas=9  (Būtina pažymėti pastabose – “reikalingas savininkų sąrašas pagal nurodytą adresą”)
 • Logotipo registravimo pažymėjimą
 • Įgaliojimą mūsų įmonei derinti išorinės reklamos projektą miesto savivaldybėje
 • Jei patalpos nuomojamos – patalpų savininko sutikimą ant reklamos projekto bei nuomos sutarties kopiją (sumos gali būti paslėptos).
 • Pastato bendraturčių sutikimus 51% arba bendrijos pirmininko sutikimą.

LOGOTIPO PATENTAVIMAS

Užsakovui pageidaujant surenkame parašus iš pastato savininkų, bei išimame logotipo patentavimo pažymėjimą iš Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro.

Reikalingos dokumentų kopijos, įmonės registravimo pažymėjimo kopiją patvirtinkite.As of the 1 August 2013, the new revision of the Law on Advertising came into force, which provides for a tighter liability with regards to the signboards mounted without the permit from the municipalities and other competent authorities. Link to the revised law: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447282&p_query=&p_tr2=2

It is absolutely necessary to coordinate any advertising signboards with the authorities prior to the mounting thereof.

In order to obtain the permit to mount the outdoor advertising, the customer must provide our company with the following documents:
• Company registration certificate
• Certificate concerning the Buildings entered into the Register of Real Estate (The List of Owners of the Building at the Address Indicated). You may order such certificate at:
(In the field of Remarks the following must be noted: “The List of Owners of the Building at the Address Indicated)”)
• Logo registration certificate
• Power of Attorney issued to our company for the purposes of coordination of the outdoor advertising project with the city municipality
• The approval of the owner of the premises and a copy of the Lease Agreement, in case the premises are leased (the amounts may be hidden).
• The consent of 51% of the co-owners of the building or the consent of the chairperson of the community.

Upon the request of the customer, we may take care of collecting the signatures of the co owners of the building. Please certify the copies of the required documents and the company registration certificate.